UBNT

NanoStation M5

5 GHz 16 dBi

NanoStation Loco M5

5 GHz 13 dBi

NanoStation Loco M2

2.4 GHz 8 dBi